Язовир Луда Яна, гр. Панагюрище

Проектът е комплексен, състои се от няколко подобекта: язовирна стена и прилежащите ѝ съоръжения; пречиствателна станция за питейни води; два довеждащи водопровода и две помпени станции. Джи Пи Груп изпълнява язовирната стена, която е от каменно насипен тип с глинено ядро. Височината на стената е 43,40 м, дължина на стената по короната е ~550 м и широчина e 6 м. Изградени са траншейният преливник, отбивен тунел, санитарно-охранителна зона и е почистен хумусният слой от чашката на язовира. Разработени са кариерите за добив на насипен материал - инсталирана е трошачно-миячна сортировъчна инсталация /ТМСИ/ за преработка на добития от кариерата материал. В отбивния тунел е положена чугунената тръба DN400, бетонирана в дъното на тунела. Предприети са действия по репариране на откритата армировка и корозиралите бетонови повърхности.

Назад към проекти